Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

Sportpark Ter Eem Nieuws

Informatie m.b.t. de ontwikkeling van de gesprekken tussen de stuurgroep (vertegenwoordigers van de sportverenigingen) en de Gemeente Baarn over het mogelijk verzelfstandigen van het Sportpark Ter Eem.Beste leden, De gesprekken om tot een goede oplossing te komen voor het beheer van Sportpark Ter Eem, tussen de clubvertegenwoordigers en de gemeente, zijn nog steeds gaande. Het duurt allemaal lang. De gesprekken duren o.a. lang omdat de gemeente nu weer weigert om een opgesteld concept businessplan, in samenwerking met Deloitte, inhoudelijk te behandelen. Het College van B&W weigert om de rapportaanbevelingen over de toekomst in te zien. Men blijft vasthouden aan de door de Raad opgelegde opdracht (september 2008 ? terugdringen van de beheerskosten van het sportpark met ? 125.000) tot uitvoer te brengen. Een ieder heeft de laatste jaren kunnen zien waar het minimale beheer toe heeft geleid. De Stichting Exploitatie Onderzoek heeft, de BAV neemt hier in deel, in het concept businessplan een visie neergelegd (2009-2028) en deze cijfermatig onderbouwd. In deze visie hebben de verenigingen hun toekomstwensen neergelegd. De BAV heeft haar wens kenbaar gemaakt om tot een kunststofbaan te komen. Op basis van de cijfers heeft het college aangegeven dat e.e.a. boven hun mogelijkheden gaat en een kunststofbaan kwalificeren zij als topsport. De BAV heeft aangegeven graag een discussie aan te gaan over het begrip topsport, gestoeld op kennis en ervaring van de Atletiekunie. Velen van jullie hebben misschien recentelijk in de Baarnsche Courant en de Gooi en Eemlander persberichten gelezen van de Stichting en de Gemeente. De clubvertegenwoordigers hebben na het moeizame proces en het steeds maar weer vastlopen van de gesprekken en na lang aarzelen besloten om ook de publiciteit te zoeken. Al was het alleen maar om enig tegengas te geven aan de gemeentelijke publiciteit. De clubvertegenwoordigers willen hiermee trachten om de discussie uit het slob te halen en te voorkomen dat de Gemeente op enig moment met de beschuldigende vinger naar de clubs gaat wijzen. De allerlaatste stand van zaken is dat het College van B&W, bij monde van de verantwoordelijk wethouder, nu zelfs eerder gedane toezeggingen en het uitdrukkelijke schriftelijke verbod van de stuurgroep inzake het in de openbaarheid brengen van het concept businessplan, aan zijn laars lapt. Dit stuk wordt nu, volgens de wethouder, aan de raadsleden ?in vertrouwen? ter beschikking gesteld. Wanneer jullie vragen en of opmerkingen hebben, is het bestuur altijd bereid om met jullie te praten. Als bijlage treffen jullie het persbericht van de gezamenlijke clubs aan. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur, Han Borst (BAV vertegenwoordiger in de Exploitatie Onderzoek Stichting) BIJLAGE 1: PERSBERICHT ?College Baarn verprutst kans op exploitatiestichting sportpark? Baarn,  14 augustus 2009 ? Het College van de gemeente Baarn dreigt een unieke kans op een exploitatiestichting voor Sportpark Ter Eem te verprutsen door categorisch te weigeren om inhoudelijk te praten over een Concept Businessplan dat door de Stuurgroep Verenigingen Sportpark Ter Eem samen met adviesbureau Deloitte is opgesteld. Het College houdt louter vast aan een oude bezuiniging en is volstrekt niet bereid om inhoudelijk van gedachten te wisselen over serieuze uitgangspunten en een gezonde meerjarenbegroting. De Stuurgroep van sportverenigingen (BAV, Cricket Club Baarn, Eemboys, SV Baarn en T.O.V.) heeft met grote teleurstelling en verbijstering kennis genomen van het onwrikbare standpunt van het College. De Stuurgroep heeft op 8 mei een uitgebreid Concept Businessplan met daarin een volledig uitgewerkte meerjarenbegroting ter bespreking ingediend bij het College van B&W. Het Concept bevat niet alleen uitgangspunten, doelstellingen en ambities, maar ook werkwijze, organisatie en aansturing van een eventuele exploitatiestichting. Op 5 juni heeft het College in een bespreking laten weten niet over het Concept te willen spreken en eiste een eerdere bezuiniging uit 2005 als enige uitgangpunt. De Stuurgroep heeft het College vervolgens opnieuw de hand toegereikt en haar in een brief opgeroepen om toch vooral wel inhoudelijk het gesprek aan te gaan en gezamenlijk te werken aan een gezonde toekomst voor het sportpark. Het College heeft vervolgens in een gesprek op 13 juli laten weten dat  het deze oproep naast zich neer legt en de deur potdicht houdt. Het blijft stelselmatig weigeren om te praten over een toekomstvisie voor het sportpark en bijbehorende uitgangspunten. De Stuurgroep weet in haar concept meerjarenbegroting al tot een jaarlijkse bezuiniging van 75.000 euro op de gemeentelijke uitgaven te komen, terwijl er hierbij voor onderhoud, organisatie, afschrijvingen en investeringen volstrekt realistische inschattingen zijn gemaakt. Daarnaast voorziet de Conceptbegroting in een beperkte gemeentelijke bijdrage voor een sluitende exploitatie: voor een periode van 20 jaar slechts 1/3 van het bedrag dat de gemeente nog onlangs in het sportpark moest pompen aan achterstallig onderhoud. ?Dit Concept Businessplan voor een stichting is ambitieus en realistisch en kan rekenen op draagvlak onder de leden van de clubs?, stelt de Stuurgroep. ?Het kent keuzes die goed kunnen worden uitgelegd aan sporters en burgers. Daarnaast is de meerjarenbegroting degelijk en onderbouwd. Onbegrijpelijk dat het College dit niet wenst te bespreken en keer op keer de deur op slot houdt.? De Stuurgroep van sportverenigingen blijft beschikbaar voor constructief overleg,  zodra het College haar halsstarrige weigering om te praten  verlaat. ?Het College heeft met haar ramkoers feitelijk ?nee? gezegd tegen de stichting. De bal ligt in het gemeentehuis.?