Over de BAV Hardlopen Jeugd Lid worden Wandelfit BAV Zeven Linden Loop

Corona Update 15 januari 2022 Lees meer.

Sportpark Nieuws

Beste BAV leden, De ontwikkelingen m.b.t. het Sportpark geven aanleiding om jullie weer even op de hoogte te brengen. Het College van B&W hebben een raadsvoorstel gemaakt dat de komende weken op diverse nivo’s besproken gaat worden. Mogelijk hebben jullie hierover al iets gelezen in de Baarnsche Courant en de Gooi & Eemlander. De voorstellen in het collegevoorstel komen er in het kort op neer dat de gemeente het beheer van het sportpark blijft doen en dat de verenigingen gehouden zullen gaan worden aan de verplichting van het meer huur gaan betalen. Dus ook de BAV. In financiele zin heeft alle geleverde inspanning opgelevert dat de oorspronkelijke huurverhoging van 500% in stappen van 100% in 5-jaar in het voorstel terug is gebracht naar 200%. Niet veel maar toch. Echter het nu voorliggende raadsvoorstel bevat een groot aantal onjuistheden. Daarom heeft de Stuurgroep, vertegenwoordigers van de sportverenigingen, gemeend om opnieuw de media op te zoeken. Het persbericht is bijgesloten. Tevens is er een brief naar het college en de fractievoorzitters van de politieke partijen uitgegaan waarin o.a. gewezen wordt naar de onjuistheden in het raadsvoorstel.
PERSBERICHT ?Groot aantal onjuistheden in sportparkvoorstel van College? Baarn,  6 november 2009 ? Het College van de gemeente Baarn schrijft in haar voorstel over sportpark Ter Eem een groot aantal onjuistheden. De Stuurgroep Verenigingen Sportpark Ter Eem heeft het College vandaag gevraagd de onjuistheden te corrigeren en nieuw voorstel aan de raad te sturen. De Stuurgroep schrijft in haar brief aan het College dat volharding in verdraaiing van de feiten een ?serieus vergrijp? is. Het College stelt in het Raadsvoorstel opnieuw dat het door de Stuurgroep opgesteld concept businessplan is besproken tussen de gemeente en de Stuurgroep. Dit is evenwel volstrekt onjuist. Het College heeft immers consequent geweigerd om over het concept te praten. In een open brief aan de Raad  op 23 augustus heeft de Stuurgroep dit al uit de doeken gedaan. Het is de Stuurgroep een raadsel waarom het College blijft volharden in het neerzetten van een onjuiste voorstelling van zaken. ?Hoe durft u aan de raad aan te geven dat u inhoudelijke besprekingen heeft gehad met de Stuurgroep Verenigingen Sportpark Ter Eem, ter wijl u weet dat die besprekingen er nooit zijn geweest??, vraagt de Stuurgroep in haar brief. De Stuurgroep somt in een bijlage 15 feitelijke onjuistheden op die in het Collegevoorstel voorkomen. In haar brief vraagt de Stuurgroep om een nieuw voorstel waarin de onjuistheden zijn gecorrigeerd. Ook heeft de Stuurgroep in een brief aan de fractievoorzitters gewezen op de fouten. De Stuurgroep vraagt aan de fractievoorzitters waarom zij in het Presidium van de raad dit voorstel hebben door laten gaan, wetende dat de sportclubs een volledig andere mening zijn aangedaan. Al eerder heeft de Stuurgroep erop gewezen dat het College een unieke kans op een exploitatiestichting voor Sportpark Ter Eem verputste door categorisch te weigeren om inhoudelijk te praten over een Concept Businessplan dat door de samen met adviesbureau Deloitte is opgesteld. Het College bleek volstrekt niet bereid om inhoudelijk van gedachten te wisselen over serieuze uitgangspunten en een gezonde meerjarenbegroting. De Stuurgroep van sportverenigingen (BAV, Cricket Club Baarn, Eemboys, SV Baarn en T.O.V.) heeft telkenmale met grote teleurstelling en verbijstering kennis genomen van het onwrikbare standpunt van het College. ?Het College heeft met haar ramkoers feitelijk ?nee? gezegd tegen de stichting. Het huidige voorstel lezende, leidt tot de conclusie dat het College de ramkoers nog niet heeft verlaten?, aldus de Stuurgroep.
PERSBERICHT Sportparkvoorstel college duurder voor gemeentekas dan conceptplan clubs Baarn, 8 november 2009 ? De exploitatie van sportpark Ter Eem is met het collegevoorstel duurder voor de gemeente dan de concept meerjarenbegroting van de Stuurgroep van clubs. Het concept van de clubs levert per jaar tussen de 20.000 en 40.000 euro voordeel op voor de gemeentekas, ten opzichte van het collegevoorstel (jaren 2010 ? 2013). Deze opmerkelijke conclusie kan worden getrokken uit een vergelijk tussen clubconcept en collegevoorstel. De berekening die het college maakt in haar voorstel aan de raad doet voorkomen dat er een verschil zou zijn tussen 305.000 euro en 138.000 euro, en dat daarom het concept van de clubs ?buiten de financiële kaders van de gemeente valt.? Echter het college vergeet in haar uitleg de kapitaalslasten mee te nemen, iets wat in de conceptbegroting voor een eventuele stichting uiteraard wel inclusief is. Wanneer appels met appels worden vergeleken, blijkt het collegevoorstel beduidend negatiever te zijn voor de gemeentekas. In het komende begrotingsjaar 2010 denkt de gemeente in totaal 306.500 euro aan het sportpark kwijt te zijn. In zijn concept berekent de Stuurgroep voor dat jaar een bijdrage van 321.300 euro van de gemeente. Echter, daar moet nog 40.000 euro jeugdparticipatie van worden afgetrokken (zoals ook het college in haar berekening doet) en dan worden de gemeentelijke lasten 281.600 euro. Per saldo is het clubconcept in 2010 zo?n 25.000 euro goedkoper. Tot en met 2013 is dit voordeel 26.000, 40.000 en 21.000 euro per jaar. Dat het college zit te goochelen met cijfers, blijkt ook uit de opmerking dat ?de gemeente ongeveer 80.000 euro aan huurinkomsten zou ontvangen van de stichting.? Het bedrag van 80.000 euro aan huurinkomsten wordt in het clubconcept nergens genoemd. Bovendien gaat de gemeente in het geval van een exploitatiestichting helemaal geen huur van clubs ontvangen, want de verenigingen betalen uiteraard aan de exploitatiestichting. De onduidelijkheid wordt uiteraard mede veroorzaakt door het feit dat het college het concept businessplan van de clubs nog nooit heeft willen bespreken met de Stuurgroep. Door dat gebrek aan overleg staat het collegevoorstel nu dan ook vol fouten en onjuistheden en blijkt het nog duurder te zijn ook.